biura rachunkowe

Nasza oferta

Biuro rachunkowe Ebor świadczy swoje usługi w oparciu o indywidualne potrzeby Klientów. Wszystkie usługi wykonujemy zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi. Biuro oferuje pełen zakres usług księgowych, a wszczególności:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Opracowanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
  • Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych
  • Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów
  • Ustalanie wyniku finansowego
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 2. Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Prowadzenie ewidencji przychodów
  • Prowadznie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych oraz prawnych
  • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 4. Karta podatkowa
 5. Prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT
  • Rejestr sprzedaży VAT
  • Rejestr zakupu VAT
  • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
  • Rozliczanie transakcji trójstronnych
  • Eksport towarów
  • Import towarów i usług
  • Rozliczanie transakcji transgranicznych
 6. Organizacja gospodarki magazynowej podmiotu
 7. Sporządzanie sprawozdań finansowych
 8. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT i zeznań podatkowych
 9. Sporządzanie formularzy do NBP, PFRON oraz Urzędu Statystycznego
 10. Opracowanie planu kont zgodnie z wymogami polskich przepisów, dostosowanego do potrzeb podmiotu gospodarczego.
 11. Pomoc niezbędna w przypadku kontroli przeprowadzanych przez organy administracji państwowej lub samorządowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.
 12. Prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS
  • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
  • Obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych
  • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
  • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych
  • Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie
  • Sporządzanie list płac
  • Naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz wyliczanie przysługujących im urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych
  • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych
  • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11, PIT 8B PIT- 4R
  • Przygotowanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych i pracowniczych
 13. Pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej

Oferujemy również szereg dodatkowych usług księgowych m.in. prowadzenie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, pomoc w wyborze optymalnej formy podatkowej, uzgodnienie indywidualnych systemów raportowania dla celów informacyjnych, możliwość odbioru dokumentów księgowanych u klienta.

Jesteśmy świadomi dużej konkurencji na warszawskim rynku oferowanych usług księgowych, dlatego też staramy się uzgadniać z klientami rozsądne i możliwie niskie ceny za obsługę. Odpłatność za nasze usługi określana jest indywidualnie i zależy od różnych czynników m.in. od formy prawnej prowadzonej działalności oraz wybranej formy podatkowej, ilości dokumentów księgowych, czy też ilości zatrudnianych przez podmiot pracowników.

W związku z powyższym zapraszamy uprzejmie do naszej siedziby w celu podjęcia negocjacji handlowych. Mamy nadzieję, że rezultat będzie dla Państwa satysfakcjonujący.

ZAUFALI NAM :

Impresariat Artystyczny - Wydawnictwo
CASA GRANDE
Sp. z o.o.

więcej

Istotne terminy :

więcej