najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz mała ściągawka dla podatników dotycząca terminów opłat. Jeśli nie znajdą Państwo satysfakcjonującej odpowiedzi bądź uznają, że odpowiedź nie jest w pełni wyczerpująca zapraszamy do skorzystania ze strony Kontakt aby uzyskać interesujące Państwa informacje.

Terminy

 1. Terminy zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
  • do 5-go dnia kolejnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa rolnicze,
  • do 10-go dnia kolejnego miesiąca- osoby fizyczne (przedsiębiorcy opłacający składki tylko za siebie),
  • do 15-go dnia kolejnego miesiąca- pozostali płatnicy, ponadto zlożenie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych.
 2. Urząd Skarbowy:
  • do 7-go dnia kolejnego miesiąca- podatek dochodowy w formie karty podatkowej, zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • do 20-go dnia kolejnego miesiąca- podatek dochodowy od osób prawnych, w wysokości wynikającej ze stosownych obliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami (wpłata zaliczki za listopad następuje w podwójnej wysokości w grudniu), wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opłacanego miesięcznie, wpłaty na PFRON,
  • do 20-go dnia kolejnego kwartału- podatek dochodowy od osób prawnych, w wysokości wynikającej ze stosownych obliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami (zaliczka za ostatni kwartał uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego), wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opłacanego kwartalnie,
  • do 20-go dnia kolejnego miesiąca – podatek dochodowy od osób fizycznych- pracodawcy/ zleceniodawcy przekazują zaliczki od wypłaconych należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło itp.,
  • do 25-go dnia kolejnego miesiąca – podatek od towarów i usług (VAT-7) wynikający z deklaracji oraz złożenie w/w deklaracji VAT, ponadto dotyczy to deklaracji VAT-8 i VAT-12 oraz wynikających z nich płatności,
  • do 25-go dnia kolejnego kwartału- złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów(VAT-UE), złożenie informacji o wewnątrzwspólnotowych nabyciach/dostawach samochodów osobowych,
  • do 25-go dnia kolejnego kwartału- podatek od towarów i usług (VAT-7K) wynikający z deklaracji oraz złożenie w/w deklaracji VAT (zaliczka za ostatni kwartał uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego).

  UWAGA

  Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień pracy po dniu lub dniach wolnych od pracy (art.12 par.5 ust.z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacji Podatkowej).  Powyżej zostały wyszczególnione terminy istotne dla naszych Klientów. Informacja ta nie stanowi kompletnego zestawienia. Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt.

Pytania

 1. Czy faktury VAT muszą być podpisane przez nabywców?
 2. Od 1 mają 2004 r w wyniku zmiany przepisów faktury VAT nie muszą być podpisywane przez nabywców towarów, czy usług. Istnieją jednak wyjątki od tej regulacji. Obowiązek złożenia podpisu wymagany jest na fakturach VAT RR oraz na fakturach wystawionych przez nabywców towarów i usług.
  Faktrura VAT RR dokumentuje nabycie produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Rolnik nie posiadający statusu rolnika ryczałtowego ma obowiązek wystawiać faktury VAT na zasadach ogólnych.
  W przypadku faktur wystawionych przez nabywców towarów i usług złożenie podpisu przez dostawcę jest równoznaczne z akceptacją faktury (podpis należy złożyć na oryginale faktury oraz jej kopi). Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz.U. 212 poz. 1337), faktura wystawiona w formie elektronicznej akceptowana jest również w tej formie. Jeżeli wystąpią przeszkody formalne lub techniczne akceptacja faktury elektronicznej następuje w formie podpisu na czytelnym wydruku przesłanej faktury.
  Należy pamiętać, że podpis na fakturze służy dodatkowo celom dowodowym w ewentualnym postepowaniu nakazowym o zapłatę lub podczas przeprowadzanej rozprawy. Świadczy on bowiem o akceptacji długu przez nabywcę, jak również jest dowodem na wykonanie usługi, czy też dostawę towaru przez konkretnego podatnika.
  Odnośnie faktur korygujących podpis jest wymagany w celu potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Istnieją również inne formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej np. poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

 3. Pakiet medyczny dla pracowników.
 4. Wartość otrzymanych od pracodawcy nieodpłatnych świadczeń w zakresie opieki medycznej stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca będzie musiał pobrać zaliczkę na podatek, a pracownik wykaże go w zeznaniu rocznym. Należy pamiętać, że przychód ze świadczeń medycznych związanych z obowiązkowymi badaniami lekarskimi wynikającymi z Kodeksu Pracy (art. 229 K.P.) lub innych ustaw nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 2 lipca 2008 r. nr IPPB2/415-606/08-5/AK.
  Zdaniem Ministra Finansów o powstaniu przychodu ze stosunku pracy przesądza samo otrzymanie przez pracownika pakietu medycznego, a nie fakt skorzystania przez niego z konkretnej usługi medycznej.
  Ustalenie przychodu ze stosunku pracy zależy od możliwości ustalenia przez pracodawcę wydatków na świadczenie medyczne przypadające na jednego pracownika. Zdaniem organów podatkowych ustalenie kosztu nie powinno stanowić problemu, gdyż podstawą opodatkowania jest równowartość ceny, jaką pracodawca płaci za usługę objęcia pracowników opieką medyczną, czyli za abonament przypadający na osobę zatrudnioną.

 5. Zatrudnienie pełnoletniego dziecka na podstawie umowy zlecenia według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodu nie jest wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku osobowych spółek handlowych lub spółek cywilnych również praca małżonków i małoletnich dzieci wspólników. Należy zauważyć, że nie wyłączono pracy pełnoletnich dzieci.

 7. Opodatkowanie odsetek z tytułu nieterminowo zapłaconych należności.
 8. Naliczone odsetki za nieterminową płatność należności nie podlegają opodatkowaniu. Na podstawie art. 14 ust.1, ust.3 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek podatkowy powstanie dopiero w momencie faktycznego otrzymania odsetek.

 9. Czy wydatki związane ze zorganizowaniem imprezy integracyjnej dla pracowników spółki kapitałowej są kosztem uzyskania przychodów?
 10. Koszt imprezy integracyjnej nie jest automatycznie traktowany jako koszt uzyskania przychodu. Aby wydatki te mogły być kosztami podatkowymi musiałyby zostać spełnione warunki określone w art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z w/w artykułem kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym podatnik powinien wykazać, że spotkanie integracyjne miało za zadanie poprawę atmosfery w pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą, a przez to zwiększenie efektywności ich pracy. Należy jednak zachować ostrożność przy rozliczaniu tego typu wydatków. Wynika to z niekorzystnych orzeczeń sądowych np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że o możliwości odliczenia wydatków na imprezy dla pracowników decyduje cel spotkania. Zdaniem sądu wydatki na wigilijny poczęstunek nie mają charakteru motywacyjnego dla pracowników, a zatem nie mają związku z przychodem. Organizacja tego typu spotkań zdaniem sądu wynika ze zwyczaju i tradycji obchodzenia świąt. (Wyrok z 13 lutego 2007, sygn.akt III SA/Wa 4283/06)

ZAUFALI NAM :

Impresariat Artystyczny - Wydawnictwo
CASA GRANDE
Sp. z o.o.

więcej

Istotne terminy :

więcej